Show Menu

กฎหมายการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันที่ประกาศล่าสุด: 16 ม.ค. 2563

  • กฎหมายที่มีฉบับแก้ไข หากฉบับแรกระบุว่า “แก้ไขเพิ่มเติมโดย” ฉบับใด หมายความว่า เป็นไฟล์ที่ได้แก้ไขโดยฉบับดังกล่าวแล้ว แต่ถ้าไม่ได้ระบุว่าแก้ไขโดยฉบับใด จะต้องดูฉบับแก้ไขที่ยังไม่ได้ระบุให้ครบถ้วนด้วย
  • แจ้ง link ไม่สมบูรณ์ หรือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร: asa.bric@gmail.com

พระราชบัญญัติการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม


เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม


รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)