สั่งซื้อกฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่)

เรียน สมาชิกฯ สถาปนิก และผู้สนใจ

ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร ขอขอบคุณสมาชิกฯ และผู้สนใจทุกท่าน ที่สนใจสั่งซื้อ หนังสือกฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่) ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคารขอเรียนว่า ขณะนี้ หนังสือกฎหมายใช้บ่อย จำหน่ายหมดแล้วในงานสถาปนิก’61 ที่ผ่านมา

สำหรับ เอกสารกฎหมายใช้บ่อย ยังสั่งซื้อได้ตามปกติ ในราคาพิเศษ ราคาเดียวกับในงานสถาปนิก ’61  โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มสั่งซื้อได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

หนังสือกฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่) เรียบเรียงและจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารได้อย่างชัดเจนขึ้น ง่ายขึ้น และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเสนอประเด็นหัวข้อต่างๆ ในกฎหมายที่สถาปนิกควรจะต้องรู้ ต้องใช้บ่อยๆ หรือเกิดคำถามและข้อสงสัยในการตีความขึ้นบ่อยครั้ง มาอธิบายด้วยภาษาที่ง่ายขึ้น
          เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถาปนิกใหม่ นิสิตนักศึกษาสถาปัตยกรรม และใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบอาคารที่จะต้องทำให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายแต่ไม่คุ้นเคยกับบรรดาตัวบทกฎหมายซึ่งนอกจากจะมีเป็นจำนวนมากแล้ว ยังอาจสลับซับซ้อนและเจ้าใจยากอีกด้วย นอกจากนี้ยังจะเป็นประโยชน์กับสถาปนิกที่มีประสบการณ์อยู่แล้วเพื่อทบทวนและเป็นคู่มือที่สามารถหยิบมาเปิดอ่านทำความเข้าใจได้เสมอๆ
          กฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่) ในปี พ.ศ. 2560 นี้ เป็นการอัพเดทและปรับปรุงมาจากเวอร์ชั่นแรกซึ่งออกเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมกับเป็นการปรับปรุงทั้งเนื้อหาสาระและรูปแบบให้ดียิ่งขึ้น
เอกสารกฎหมายใช้บ่อย แม้จะจัดทำขึ้นคู่เคียงกับหนังสือ “กฎหมายใช้บ่อย” ให้ใช้เปิดควบคู่กัน แต่ประโยชน์หลักในระยะยาวคือการเป็นเอกสารอ้างอิงด้านกฎหมายอาคารที่สามารถเปิดค้นคว้าได้สะดวก เพราะเป็นการนำเอาเฉพาะกฎหมายบางฉบับ หรือบางส่วนของกฎหมายบางฉบับที่สถาปนิกต้องใช้บ่อยๆ ในปัจจุบันซึ่งค่อนข้างครอบคลุมการออกแบบในเกือบทุกประเภทอาคาร มารวบรวมไว้ในรูปแบบที่สะดวกต่อการจัดเก็บใส่แฟ้มเอกสาร
          เอกสารกฎหมายใช้บ่อย ไม่เพียงมีกฎกระทรวงควบคุมอาคารฉบับสำคัญๆ อาทิเช่น กฎกระทรวง ฉบับที่ 55, 33, 39 ฯลฯ และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคาร แต่ยังประกอบด้วยกฎหมายและเอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์และใช้บ่อย เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร แผนที่เขตปลอดภัยในการเดินอากาศของสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปิดใช้งานได้อย่างสะดวกเพราะประกอบด้วยแผนผังสีซึ่งเป็น key map และหน้าแผนผังขยายขนาด A4 รวม 13 หน้า พร้อมตารางสรุปข้อกำหนดที่มีรายละเอียดครบถ้วนขนาด A3 และตารางสรุปข้อกำหนดเฉพาะประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ใช้บ่อยขนาด A4 ให้เลือกใช้
          กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กฎหมายทุกฉบับเป็นฉบับที่อัพเดทล่าสุดถึงวันที่เริ่มจำหน่าย หรือแม้หลังจากนั้น หากมีการปรับปรุงแก้ไข ก็สามารถติดตามอัพเดทด้วยตนเองได้จากเว็บไซต์ของสมาคมสถาปนิกสยามฯ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสั่งซื้อ

หมายเหตุ :
– ราคายังไม่รวมค่าจัดส่งไปรษณีย์ เล่มละ 35.- บาท
– กรุณาส่งแบบฟอร์มสั่งซื้อ พร้อมหลักฐานการชำระเงิน ที่ e-mail : asa.bric@gmail.com
– เมื่อได้รับหลักฐานการชำระเงินแล้ว ทางฝ่ายการเงินจะตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงินโดยจะใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ
และหลังจากนั้นจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้พร้อมกับเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน